top of page
Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring Meta3D - Introductie
Meta3D B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Herent(3020) aan de Tildonksesteenweg 20 (hierna “Meta3D”) hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van haar website www.Meta3D.be (hierna “Gebruikers”).
Meta3D verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens of, zodra deze in werking is getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), daaromtrent stelt.
In deze Privacyverklaring informeert Meta3D Gebruikers over de manier waarop Meta3D hun persoonsgegevens verwerkt en hoe zij deze kunnen wijzigen of daartegen in verzet kunnen. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Meta3D worden aangeboden op www.Meta3D.be.


Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en doelen voor de verwerking daarvan


Persoonsgegevens:
Meta3D maakt onderscheid tussen verschillende soorten Persoonsgegevens:
Accountgegevens: Door gebruiker opgegeven accountgegevens (naam, e-mailadres, Telefoonnummer). Hiermee kunnen diensten worden afgenomen zoals reserveren of huur-contracten. Ook worden deze gegevens indien noodzakelijk doorgestuurd naar specialistische partners voor diensten als boekhouding of het op maat maken of controleren van een contract.
Notariële gegevens: Door gebruiker opgegeven gegevens die nodig zijn voor het verrichten van een facturen dienst, waaronder gegevens die nodig zijn op grond van de WWFT en gegevens voor de identificatie. Volledige namen, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens en paspoortgegevens en gegevens over de vennootschap zijn vereist voor het opmaken van huur contracten en een telefoonnnummer is noodzakelijk voor de uitvoering en coördinatie van de reservering dienst.
Deze gegevens worden verwerkt met het doel om een  dienst te verlenen. Meta3D analyseert deze gegevens om haar diensten in het algemeen en specifieker het proces met betrekking tot de zorgplicht te verbeteren.


Communicatiegegevens:

Gegevens met betrekking tot email contact en overige correspondentie tussen Meta3D en gebruiker. Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruikers te informeren over diensten of voor het verlenen van deze diensten. Zie voor meer informatie hierover artikel 1.9.
Overige gegevens: Gegevens die niet door de gebruiker worden aangeleverd. Zie hiervoor artikel 5 van deze verklaring.

Meta3D gebruikt de bovenstaande gegevens waar nodig ook voor analyses en ontwikkeling van haar diensten. Hiermee wordt getracht de kwaliteit van de diensten te verbeteren en misbruik te voorkomen.


Alle Persoonsgegevens van een Gebruiker worden opgeslagen in het account dat Gebruiker aanmaakt op de website www.Meta3D.be en het CRM systeem van Meta3D.


Meta3D is te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer van de door Gebruiker verschafte Persoonsgegevens en zal zich tot het uiterste inspannen om die Persoonsgegevens te beschermen. In het geval van een datalek zal Meta3D de Gebruiker onmiddellijk van die gebeurtenis op de hoogte brengen via het bij haar bekende e-mailadres en zich tot het uiterste inspannen om verdere verspreiding van die Persoonsgegevens te voorkomen.


Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de door hem/haar aan Meta3D verschafte Persoonsgegevens op overzichtelijke wijze gepresenteerd te krijgen van Meta3D (“recht op inzage”). Op eerste aanvraag van een Gebruiker zal Meta3D zijn/haar Persoonsgegevens aan een door die Gebruiker aan te wijzen derde partij doorzenden (“recht op dataportabiliteit”) of geheel uit haar systeem verwijderen (“recht op verwijdering”).
Eventuele vragen die een gebruiker mocht hebben aangaande zijn Persoonsgegevens kunnen gesteld worden aan info@Meta3D.be. Deze vragen zullen uiterlijk binnen 2 werkdagen worden beantwoord.


Grondslag
Doordat een Gebruiker een dienst aanvraagt en hiervoor persoonsgegevens in de categorieën A, B en C verschaft, is Meta3D bevoegd om deze persoonsgegevens te gebruiken en verwerken voor de uitvoering van de dienst in verband waarmee de persoonsgegevens zijn verschaft zoals bedoeld in artikel 6.1 (b) van de AVG. De persoonsgegevens onder categorie B, C en D zullen tevens worden aangewend om de dienstverlening van Meta3D te verbeteren en misbruik te voorkomen, kwalificerend als een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6.1 (f) van de AVG.
De persoonsgegevens zullen verder voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt dan het doeleinde zoals genoemd in deze verklaring, tenzij de Gebruiker expliciete toestemming heeft gegeven voor een andere aanwending van deze Persoonsgegevens.


Klantenservice
Gebruikers kunnen bellen, chatten & e-mailen met de klantenservice van Meta3D. Om gebruikers snel te kunnen helpen bij vragen maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.1 en maakt Meta3D waar nodig aantekeningen. Meta3D gebruikt een CRM systeem om gegevens over het telefoongesprek en gevoerde chats te registreren om deze te analyseren om onze diensten te kunnen verbeteren.


Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling kunnen gebruikers kiezen of persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Meta3D over de klantbeoordeling contact op mag nemen.


Persoonlijk winkelen
Op basis van eerdere bezoeken aan www.Meta3D.be houdt Meta3D het winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren van gebruikers bij en kan Meta3D haar aanbod daarop aanpassen. Meta3D gebruikt daarvoor cookies (indien toestemming is gegeven), een IP-adres en informatie over eerdere aankopen.


Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Indien nodig zal Meta3D gegevens van gebruikers aanwenden om fraude te onderzoeken of te voorkomen. Op verzoek zal Meta3D Persoonsgegevens als vermeld onder 1.1 aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten of betrokken derden overhandigen, indien zij daartoe gehouden is op grond van de wet, een rechterlijk vonnis, of indien dat noodzakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.


Social media
Op sommige plekken op www.Meta3D.be, kunnen gebruikers met een social media-account inloggen. Het winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op het social media-account van gebruikers. Meta3D krijgt geen toegang tot het social media-account van de gebruiker.


Artikel 2: Doorgifte aan derden
Meta3D geeft persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

De doorgifte geschiedt aan een door Meta3D voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Meta3D een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; Meta3D op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3: Beveiliging van gegevens
Meta3D maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Meta3D ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van gegevens
Gebruikers kunnen op elk moment inzage vragen in hun persoonsgegevens die Meta3D verwerkt. Ook kunnen gebruikers een verzoek doen om gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunnen gebruikers een e-mail sturen naar info@meta3d.be. Als gebruikers ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen, kan mogelijk geen gebruik meer maken van de website omdat de verwerking van deze persoonsgegevens essentieel is voor het gebruik van de website.

Artikel 5: Cookies
Meta3D gebruikt gegevens om gebruikers een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Meta3D past wat gebruikers op www.Meta3D.be zien aan op hun interesses. Meta3D gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, IP-adressen en cookies. Over cookies kunt u hier meer lezen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Meta3D
Meta3D heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Meta3D verwerkt ten behoeve van www.Meta3D.be. Meta3D accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn
Meta3D bewaart kopieën van paspoorten gedurende een periode van 30 dagen vanaf de aanvraagdatum, tenzij Meta3D op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren
Offertes of facturen worden verwijderd na de verplichte wettelijke bewaartermijn van de belanstingsdienst.


Artikel 8: Wijziging Privacyverklaring
Meta3D behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.Meta3D.be bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.Meta3D.be gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.Meta3D.be in de gaten.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 23-09-2022

Hado Informatie menu

Tildonksesteenweg 20

3020 HERENT

0490/444/895
Info@Meta3D.be

Hoofdkantoor

Event Locatie & Hado Arena

Pastorijstraat 5

3020 Veltem Beisem ( Vlak bij Leuven)

016/ 79 30 59

bottom of page